خانه / پیش شماره ها / پیش شماره های استان خوزستان و اهواز

پیش شماره های استان خوزستان و اهواز

لیست کُدها و پیش شماره های قدیم و جدید استان خوزستان و اهواز
کْد قدیم پیش شماره قدیم کْد جدید پیش شماره جدید شهر ردیف
۶۵۲ ۳۲۲ ۶۱ ۵۲۶۲ امیدیه ۱
۶۵۲ ۳۲۳ ۶۱ ۵۲۶۳
۶۵۲ ۳۲۵ ۶۱ ۵۲۶۵
۶۵۲ ۵۲۲ ۶۱ ۵۲۶۷
۶۵۲ ۳۳۰ ۶۱ ۵۸۳۷
۶۵۲ ۳۳۱ ۶۱ ۵۸۳۸
۶۵۲ ۵۲۱ ۶۱ ۵۸۳۹
۶۳۱ ۲۵۰ ۶۱ ۵۸۴۰
۶۴۲ ۴۵۹ ۶۱ ۵۸۷۴ اندیمشک ۲
۶۴۲ ۴۶۰ ۶۱ ۵۸۷۵
۶۴۲ ۴۲۲ ۶۱ ۴۲۶۲
۶۴۲ ۴۲۳ ۶۱ ۴۲۶۳
۶۴۲ ۴۲۴ ۶۱ ۴۲۶۴
۶۴۲ ۴۲۵ ۶۱ ۴۲۶۵
۶۴۲ ۴۲۶ ۶۱ ۴۲۶۶
۶۴۲ ۴۲۷ ۶۱ ۴۲۶۷
۶۴۲ ۴۲۸ ۶۱ ۴۲۶۸
۶۴۲ ۴۲۹ ۶۱ ۴۲۶۹
۶۴۲ ۴۵۲ ۶۱ ۴۲۷۲
۶۱۱ ۲۲۰ ۶۱ ۳۲۲۰ اهواز ۳
۶۱۱ ۲۲۱ ۶۱ ۳۲۲۱
۶۱۱ ۲۲۲ ۶۱ ۳۲۲۲
۶۱۱ ۲۲۳ ۶۱ ۳۲۲۳
۶۱۱ ۲۲۴ ۶۱ ۳۲۲۴
۶۱۱ ۲۲۵ ۶۱ ۳۲۲۵
۶۱۱ ۲۲۶ ۶۱ ۳۲۲۶
۶۱۱ ۲۲۷ ۶۱ ۳۲۲۷
۶۱۱ ۲۲۸ ۶۱ ۳۲۲۸
۶۱۱ ۲۲۹ ۶۱ ۳۲۲۹ اهواز
۶۱۱ ۲۷۰ ۶۱ ۳۲۹۰
۶۱۱ ۲۹۲ ۶۱ ۳۲۹۲
۶۱۱ ۲۹۳ ۶۱ ۳۲۹۳
۶۱۱ ۲۹۵ ۶۱ ۳۲۹۵
۶۱۱ ۲۹۶ ۶۱ ۳۲۹۶
۶۱۱ ۳۱۴ ۶۱ ۳۳۱۴
۶۱۱ ۳۲۰ ۶۱ ۳۳۲۰
۶۱۱ ۳۲۱ ۶۱ ۳۳۲۱
۶۱۱ ۳۳۱ ۶۱ ۳۳۳۱
۶۱۱ ۳۳۲ ۶۱ ۳۳۳۲ اهواز
۶۱۱ ۳۳۳ ۶۱ ۳۳۳۳
۶۱۱ ۳۳۴ ۶۱ ۳۳۳۴
۶۱۱ ۳۳۵ ۶۱ ۳۳۳۵
۶۱۱ ۳۳۶ ۶۱ ۳۳۳۶
۶۱۱ ۳۳۷ ۶۱ ۳۳۳۷
۶۱۱ ۳۳۸ ۶۱ ۳۳۳۸
۶۱۱ ۳۳۹ ۶۱ ۳۳۳۹
۶۱۱ ۳۴۱ ۶۱ ۳۳۷۱
۶۱۱ ۳۷۲ ۶۱ ۳۳۷۲
۶۱۱ ۳۷۳ ۶۱ ۳۳۷۳
۶۱۱ ۳۷۴ ۶۱ ۳۳۷۴
۶۱۱ ۳۷۵ ۶۱ ۳۳۷۵ اهواز
۶۱۱ ۳۷۶ ۶۱ ۳۳۷۶
۶۱۱ ۳۷۷ ۶۱ ۳۳۷۷
۶۱۱ ۳۷۸ ۶۱ ۳۳۷۸
۶۱۱ ۳۷۹ ۶۱ ۳۳۷۹
۶۱۱ ۳۸۳ ۶۱ ۳۳۸۳
۶۱۱ ۳۸۴ ۶۱ ۳۳۸۴
۶۱۱ ۳۹۰ ۶۱ ۳۳۹۰
۶۱۱ ۳۹۱ ۶۱ ۳۳۹۱
۶۱۱ ۳۹۲ ۶۱ ۳۳۹۲
۶۱۱ ۴۴۰ ۶۱ ۳۴۴۰
۶۱۱ ۴۴۱ ۶۱ ۳۴۴۱ اهواز
۶۱۱ ۴۴۲ ۶۱ ۳۴۴۲
۶۱۱ ۴۴۳ ۶۱ ۳۴۴۳
۶۱۱ ۴۴۴ ۶۱ ۳۴۴۴
۶۱۱ ۴۴۵ ۶۱ ۳۴۴۵
۶۱۱ ۴۴۶ ۶۱ ۳۴۴۶
۶۱۱ ۴۴۷ ۶۱ ۳۴۴۷
۶۱۱ ۴۴۸ ۶۱ ۳۴۴۸
۶۱۱ ۴۴۹ ۶۱ ۳۴۴۹
۶۱۱ ۴۶۰ ۶۱ ۳۴۶۰
۶۱۱ ۵۵۰ ۶۱ ۳۵۵۰ اهواز
۶۱۱ ۵۵۱ ۶۱ ۳۵۵۱
۶۱۱ ۵۵۲ ۶۱ ۳۵۵۲
۶۱۱ ۵۵۳ ۶۱ ۳۵۵۳
۶۱۱ ۵۵۴ ۶۱ ۳۵۵۴
۶۱۱ ۵۵۵ ۶۱ ۳۵۵۵
۶۱۱ ۵۵۶ ۶۱ ۳۵۵۶
۶۱۱ ۵۵۷ ۶۱ ۳۵۵۷
۶۱۱ ۵۵۸ ۶۱ ۳۵۵۸
۶۱۱ ۵۵۹ ۶۱ ۳۵۵۹
۶۱۱ ۵۷۱ ۶۱ ۳۵۷۱
۶۱۱ ۵۷۲ ۶۱ ۳۵۷۲ اهواز
۶۱۲ ۲۶۳ ۶۱ ۳۶۷۳
۶۱۱ ۲۹۰ ۶۱ ۵۸۸۰
۶۱۱ ۲۹۱ ۶۱ ۵۸۸۵
۶۱۱ ۲۹۸ ۶۱ ۵۸۸۷
۶۱۱ ۲۹۹ ۶۱ ۵۸۸۸
۶۱۱ ۲۸۰ ۶۱ ۵۸۸۹
۶۹۲ ۵۲۲ ۶۱ ۴۳۶۲ ایذه ۴
۶۹۲ ۵۲۳ ۶۱ ۴۳۶۳
۶۹۲ ۵۲۴ ۶۱ ۴۳۶۴
۶۹۲ ۵۲۵ ۶۱ ۴۳۶۵
۶۹۲ ۵۶۲ ۶۱ ۴۳۶۸
۶۹۲ ۵۴۰ ۶۱ ۵۸۱۴
۶۹۲ ۵۳۵ ۶۱ ۵۸۱۵
۶۹۲ ۵۴۱ ۶۱ ۵۸۱۶
۶۹۲ ۵۶۱ ۶۱ ۵۸۱۸
۶۹۲ ۵۷۱ ۶۱ ۵۸۱۹
۶۳۱ ۲۲۲ ۶۱ ۵۳۲۲ آبادان ۵
۶۳۱ ۲۲۳ ۶۱ ۵۳۲۳
۶۳۱ ۲۲۴ ۶۱ ۵۳۲۴
۶۳۱ ۳۳۴ ۶۱ ۵۳۲۵
۶۳۱ ۳۳۳ ۶۱ ۵۳۲۶
۶۳۱ ۴۴۰ ۶۱ ۵۳۳۰
۶۳۱ ۴۴۱ ۶۱ ۵۳۳۱
۶۳۱ ۴۴۲ ۶۱ ۵۳۳۲
۶۳۱ ۴۴۳ ۶۱ ۵۳۳۳
۶۳۱ ۴۴۴ ۶۱ ۵۳۳۴
۶۳۱ ۴۴۵ ۶۱ ۵۳۳۵
۶۳۱ ۴۴۶ ۶۱ ۵۳۳۶
۶۳۱ ۴۴۸ ۶۱ ۵۳۳۸
۶۳۲ ۲۷۲ ۶۱ ۵۳۳۹
۶۳۱ ۲۴۱ ۶۱ ۵۸۴۱
۶۳۲ ۲۷۱ ۶۱ ۵۸۴۳
۶۷۲ ۳۲۲ ۶۱ ۵۲۶۶ آغاجاری ۶
۶۹۲ ۴۲۲ ۶۱ ۴۳۷۲ باغملک ۷
۶۹۲ ۴۳۳ ۶۱ ۴۳۷۳
۶۹۲ ۴۳۴ ۶۱ ۴۳۷۴
۶۹۲ ۴۳۲ ۶۱ ۴۳۷۷
۶۹۲ ۴۳۱ ۶۱ ۵۸۱۰
۶۹۲ ۴۷۰ ۶۱ ۵۸۱۱
۶۹۲ ۴۷۲۳ ۶۱ ۴۳۷۷۷
۶۹۲ ۴۷۲۴ ۶۱ ۴۳۷۷۸
۶۱۲ ۳۲۲ ۶۱ ۳۶۵۲ باوی ۸
۶۱۲ ۳۳۳ ۶۱ ۳۶۵۵
۶۱۲ ۳۲۷ ۶۱ ۳۶۵۷
۶۱۲ ۳۴۰ ۶۱ ۵۸۹۰
۶۱۲ ۳۴۱ ۶۱ ۵۸۹۱
۶۵۱ ۲۶۹ ۶۱ ۵۸۳۳ بندر امام خمینی(ره) ۹
۶۵۱ ۲۲۲ ۶۱ ۵۲۲۲
۶۵۱ ۲۲۳ ۶۱ ۵۲۲۳
۶۵۱ ۲۲۴ ۶۱ ۵۲۲۴
۶۵۱ ۲۲۹ ۶۱ ۵۲۲۹
۶۷۱ ۲۲۲ ۶۱ ۵۲۷۲ بهبهان ۱۰
۶۷۱ ۲۲۳ ۶۱ ۵۲۷۳
۶۷۱ ۲۳۵ ۶۱ ۵۲۷۴
۶۷۱ ۳۳۰ ۶۱ ۵۲۸۰
۶۷۱ ۳۳۱ ۶۱ ۵۲۸۱
۶۷۱ ۳۳۲ ۶۱ ۵۲۸۲
۶۷۱ ۳۳۳ ۶۱ ۵۲۸۳
۶۷۱ ۲۵۵ ۶۱ ۵۲۸۴
۶۷۱ ۴۲۲ ۶۱ ۵۲۸۷
۶۷۱ ۴۲۳ ۶۱ ۵۲۸۸
۶۷۲ ۲۶۲ ۶۱ ۵۲۸۹
۶۷۱ ۲۵۷ ۶۱ ۵۸۲۴
۶۷۱ ۲۶۰ ۶۱ ۵۸۲۵
۶۷۲ ۲۷۰ ۶۱ ۵۸۲۸
۶۷۲ ۲۷۱ ۶۱ ۵۸۲۹
۶۱۲ ۲۲۲ ۶۱ ۳۶۷۲ حمیدیه ۱۱
۶۱۲ ۲۳۰ ۶۱ ۵۸۹۴
۶۳۲ ۴۷۲ ۶۱ ۵۳۳۷ خرمشهر ۱۲
۶۳۲ ۴۲۰ ۶۱ ۵۳۵۰
۶۳۲ ۴۲۱ ۶۱ ۵۳۵۱
۶۳۲ ۴۲۲ ۶۱ ۵۳۵۲
۶۳۲ ۴۲۳ ۶۱ ۵۳۵۳
۶۳۲ ۴۲۴ ۶۱ ۵۳۵۴
۶۳۲ ۴۲۸ ۶۱ ۵۳۵۸
۶۳۲ ۴۴۱ ۶۱ ۵۸۴۶
۶۴۱ ۲۲۲ ۶۱ ۴۲۲۲ دزفول ۱۳
۶۴۱ ۲۲۳ ۶۱ ۴۲۲۳
۶۴۱ ۲۲۴ ۶۱ ۴۲۲۴
۶۴۱ ۲۲۵ ۶۱ ۴۲۲۵
۶۴۱ ۲۲۶ ۶۱ ۴۲۲۶
۶۴۱ ۲۲۷ ۶۱ ۴۲۲۷
۶۴۱ ۲۲۸ ۶۱ ۴۲۲۸
۶۴۱ ۲۲۹ ۶۱ ۴۲۲۹
۶۴۱ ۳۲۲ ۶۱ ۴۲۳۲
۶۴۱ ۳۲۳ ۶۱ ۴۲۳۳
۶۴۱ ۳۲۶ ۶۱ ۴۲۳۴ دزفول
۶۴۱ ۳۲۷ ۶۱ ۴۲۳۵
۶۴۲ ۲۴۷ ۶۱ ۴۲۳۷
۶۴۲ ۲۳۲ ۶۱ ۴۲۳۸
۶۴۱ ۶۲۶ ۶۱ ۴۲۴۲
۶۴۱ ۶۲۷ ۶۱ ۴۲۴۳
۶۴۱ ۶۲۸ ۶۱ ۴۲۴۴
۶۴۱ ۵۲۵ ۶۱ ۴۲۵۲
۶۴۱ ۵۲۶ ۶۱ ۴۲۵۳
۶۴۱ ۵۲۷ ۶۱ ۴۲۵۴
۶۴۱ ۵۲۸ ۶۱ ۴۲۵۵ دزفول
۶۴۱ ۲۳۸ ۶۱ ۵۸۷۶
۶۴۱ ۲۶۱ ۶۱ ۵۸۷۷
۶۴۲ ۳۳۰ ۶۱ ۵۸۷۸
۶۴۲ ۳۲۹ ۶۱ ۵۸۷۹
۶۴۲ ۳۲۲۳ ۶۱ ۴۲۳۵۷
۶۴۱ ۲۴۴۲ ۶۱ ۴۲۳۷۷
۶۴۱ ۲۴۴۳ ۶۱ ۴۲۳۷۸
۶۴۱ ۲۴۴۴ ۶۱ ۴۲۳۷۹
۶۴۲ ۲۴۳۲ ۶۱ ۴۲۳۸۷
۶۴۲ ۲۴۳۳ ۶۱ ۴۲۳۸۸
۶۴۲ ۲۴۳۴ ۶۱ ۴۲۳۸۹
۶۹۲ ۳۲۲ ۶۱ ۴۳۵۸ رامشیر ۱۴
۶۹۲ ۲۶۲ ۶۱ ۴۳۵۹
۶۹۲ ۲۷۰ ۶۱ ۵۸۰۰
۶۹۲ ۲۴۱ ۶۱ ۵۸۰۱
۶۹۲ ۲۶۹ ۶۱ ۵۸۰۲
۶۹۱ ۲۲۲ ۶۱ ۴۳۵۲ رامهرمز ۱۵
۶۹۱ ۲۲۳ ۶۱ ۴۳۵۳
۶۹۱ ۲۲۴ ۶۱ ۴۳۵۴
۶۹۱ ۲۲۵ ۶۱ ۴۳۵۵
۶۹۱ ۲۲۹ ۶۱ ۴۳۵۷
۶۹۱ ۳۲۰ ۶۱ ۵۸۰۵
۶۱۲ ۴۲۲ ۶۱ ۳۶۷۴ سوسنگرد ۱۶
۶۱۲ ۴۲۳ ۶۱ ۳۶۷۵
۶۱۲ ۴۲۶ ۶۱ ۳۶۷۶
۶۱۲ ۵۲۲ ۶۱ ۳۶۷۷
۶۱۲ ۴۶۲ ۶۱ ۳۶۷۸
۶۱۲ ۵۳۱ ۶۱ ۵۸۹۶
۶۱۲ ۴۵۶ ۵۸۹۸
۶۱۲ ۴۶۴۳ ۶۱ ۳۶۷۶۰
۶۳۲ ۳۲۲ ۶۱ ۵۳۷۲ شادگان ۱۷
۶۳۲ ۳۲۳ ۶۱ ۵۳۷۳
۶۳۲ ۳۳۵ ۶۱ ۵۳۷۵
۶۳۲ ۳۴۰ ۶۱ ۵۸۴۸
۶۳۲ ۳۴۱ ۶۱ ۵۸۴۹
۶۳۲ ۳۲۵۱ ۶۱ ۵۳۷۵۹
۶۴۲ ۵۲۰ ۶۱ ۴۲۸۰ شوش ۱۸
۶۴۲ ۵۲۱ ۶۱ ۴۲۸۱
۶۴۲ ۵۲۲ ۶۱ ۴۲۸۲
۶۴۲ ۵۲۳ ۶۱ ۴۲۸۳
۶۴۲ ۵۲۹ ۶۱ ۴۲۸۴
۶۴۲ ۵۴۳ ۶۱ ۴۲۸۵
۶۴۲ ۵۶۷ ۶۱ ۴۲۸۶
۶۴۲ ۵۲۴ ۶۱ ۴۲۸۷
۶۴۲ ۵۶۲ ۶۱ ۴۲۸۹
۶۴۲ ۵۷۰ ۶۱ ۵۸۷۰
۶۴۲ ۵۴۱ ۶۱ ۵۸۷۱
۶۴۲ ۵۷۱ ۶۱ ۵۸۷۲
۶۴۲ ۵۶۰ ۶۱ ۵۸۷۳
۶۱۲ ۶۲۰ ۶۱ ۳۶۲۰ شوشتر ۱۹
۶۱۲ ۶۲۱ ۶۱ ۳۶۲۱
۶۱۲ ۶۲۲ ۶۱ ۳۶۲۲
۶۱۲ ۶۲۳ ۶۱ ۳۶۲۳
۶۱۲ ۶۲۴ ۶۱ ۳۶۲۴
۶۱۲ ۶۲۵ ۶۱ ۳۶۲۵
۶۱۲ ۶۲۶ ۶۱ ۳۶۲۶
۶۱۲ ۶۲۷ ۶۱ ۳۶۲۷
۶۱۲ ۶۴۴ ۶۱ ۳۶۲۹
۶۱۲ ۶۳۰ ۶۱ ۵۸۶۵
۶۱۲ ۶۴۱ ۶۱ ۵۸۶۶
۶۱۲ ۶۷۲ ۶۱ ۳۶۳۲ گتوند ۲۰
۶۱۲ ۶۷۶ ۶۱ ۳۶۳۶
۶۱۲ ۶۸۲ ۶۱ ۳۶۳۷
۶۱۲ ۶۷۷ ۶۱ ۳۶۳۷
۶۱۲ ۶۸۰ ۶۱ ۵۸۶۰
۶۱۲ ۶۹۱ ۶۱ ۵۸۶۱
۶۱۲ ۶۸۲۲ ۶۱ ۳۶۳۷۶
۶۱۲ ۶۸۲۳ ۶۱ ۳۶۳۷۷
۶۱۲ ۶۸۲۴ ۶۱ ۳۶۳۷۸
۶۸۲ ۳۲۹۳ ۶۱ ۴۳۲۹۸ لالی ۲۱
۶۸۲ ۳۲۶۳ ۶۱ ۴۳۲۹۹
۶۸۲ ۳۲۲ ۶۱ ۴۳۲۹
۶۸۲ ۳۳۰ ۶۱ ۵۸۵۵
۶۸۲ ۴۲۱ ۶۱ ۵۸۵۷
۶۸۲ ۴۳۰ ۶۱ ۵۸۵۸
۶۵۲ ۲۳۲ ۶۱ ۵۲۳۲ ماهشهر ۲۲
۶۵۲ ۲۳۳ ۶۱ ۵۲۳۳
۶۵۲ ۲۳۴ ۶۱ ۵۲۳۴
۶۵۲ ۲۳۵ ۶۱ ۵۲۳۵
۶۵۲ ۲۳۶ ۶۱ ۵۲۳۶
۶۵۲ ۲۳۷ ۶۱ ۵۲۳۷
۶۵۲ ۲۴۲ ۶۱ ۵۲۴۲
۶۵۲ ۲۴۳ ۶۱ ۵۲۴۳
۶۵۲ ۴۲۶ ۶۱ ۵۲۴۴
۶۵۲ ۲۶۰ ۶۱ ۵۸۳۰
۶۵۲ ۲۷۱ ۶۱ ۵۸۳۱
۶۸۱ ۲۲۲ ۶۱ ۴۳۲۲ مسجد سلیمان ۲۳
۶۸۱ ۴۴۴ ۶۱ ۴۳۲۳
۶۸۱ ۵۵۵ ۶۱ ۴۳۲۴
۶۸۱ ۳۳۳ ۶۱ ۴۳۲۶
۶۸۲ ۲۶۲ ۶۱ ۴۳۲۸
۶۸۱ ۲۲۹ ۶۱ ۵۸۵۰
۶۸۱ ۲۳۰ ۶۱ ۵۸۵۱
۶۹۲ ۳۲۹ ۶۱ ۵۸۰۸ هفتکل ۲۴
۶۵۲ ۴۲۵ ۶۱ ۵۲۵۹ هندیجان ۲۵
۶۵۲ ۴۲۴۳ ۶۱ ۵۲۵۹۵
۶۵۲ ۴۲۲ ۶۱ ۵۲۵۷
۶۵۲ ۴۲۹ ۶۱ ۵۸۳۴
۶۵۲ ۴۳۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *