خانه / پیش شماره ها / پیش شماره ها و کد تلفن اصفهان به همراه به روز رسانی

پیش شماره ها و کد تلفن اصفهان به همراه به روز رسانی

 

 

پیش شماره های تلفن های اصفهان به همراه پیش شماره مناطق و شهرهای توابع اصفهان

کد تلفن استان اصفهان و شهر اصفهان ۰۳۱ است و پس از این کد پیش شماره مناطق برابر جدول زیر تخصیص داده شده است

نام شهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره کد شهر
اصفهان شهید بهشتی ۳۲۲۰ ۰۳۱
اصفهان شهید بهشتی ۳۲۲۱ ۰۳۱
اصفهان شهید بهشتی ۳۲۲۲ ۰۳۱
اصفهان شهید بهشتی ۳۲۲۳ ۰۳۱
اصفهان شهید بهشتی ۳۲۲۴ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۲۵ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۲۶ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۲۸ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۲۹ ۰۳۱
اصفهان شهید رجائی ۳۲۳۳ ۰۳۱
اصفهان شهید رجائی ۳۲۳۴ ۰۳۱
اصفهان شهید رجائی ۳۲۳۵ ۰۳۱
اصفهان شهید رجائی ۳۲۳۶ ۰۳۱
اصفهان شهید رجائی ۳۲۳۷ ۰۳۱
اصفهان شهید آقابابایی ۳۲۶۰ ۰۳۱
اصفهان شهید آقابابایی ۳۲۶۱ ۰۳۱
اصفهان شهید ردانی پور ۳۲۶۴ ۰۳۱
اصفهان شهید ردانی پور ۳۲۶۵ ۰۳۱
اصفهان شهید ردانی پور ۳۲۶۶ ۰۳۱
اصفهان شهید ردانی پور ۳۲۶۷ ۰۳۱
اصفهان شهید ردانی پور ۳۲۶۸ ۰۳۱
اصفهان امام ۳۳۳۱ ۰۳۱
اصفهان امام ۳۳۳۲ ۰۳۱
اصفهان امام ۳۳۳۳ ۰۳۱
اصفهان امام ۳۳۳۴ ۰۳۱
اصفهان شهید خرازی ۳۳۳۵ ۰۳۱
اصفهان شهید خرازی ۳۳۳۶ ۰۳۱
اصفهان شهید خرازی ۳۳۳۷ ۰۳۱
اصفهان شهید خرازی ۳۳۳۸ ۰۳۱
اصفهان شهید خرازی ۳۳۳۹ ۰۳۱
اصفهان خمینی شهر-شهید طالقانی ۳۳۵۱ ۰۳۱
اصفهان شهید اشرفی ۳۳۵۲ ۰۳۱
خمینی شهر خمینی شهر-شهید مطهری ۳۳۶۰ ۰۳۱
خمینی شهر خمینی شهر-مرکز امام(ره) ۳۳۶۱ ۰۳۱
خمینی شهر خمینی شهر-مرکز امام(ره) ۳۳۶۲ ۰۳۱
اصفهان خمینی شهر-شهید طالقانی ۳۳۶۳ ۰۳۱
خمینی شهر خمینی شهر-شهید مطهری ۳۳۶۴ ۰۳۱
اصفهان شهید اشرفی ۳۳۶۵ ۰۳۱
خمینی شهر خمینی شهر-منظریه ۳۳۶۶ ۰۳۱
اصفهان خمینی شهر-شهید طالقانی ۳۳۶۷ ۰۳۱
اصفهان امیرکبیر ۳۳۸۶ ۰۳۱
اصفهان امیرکبیر ۳۳۸۷ ۰۳۱
اصفهان شهید طاهرزاده ۳۴۲۰ ۰۳۱
اصفهان شهید طاهرزاده ۳۴۲۱ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۳۸ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۳۹ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۴۰ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۴۱ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۴۲ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۴۳ ۰۳۱
اصفهان خاتم(ص) ۳۴۴۴ ۰۳۱
اصفهان مدرس ۳۴۴۵ ۰۳۱
اصفهان مدرس ۳۴۴۶ ۰۳۱
اصفهان مدرس ۳۴۴۷ ۰۳۱
اصفهان مدرس ۳۴۴۸ ۰۳۱
اصفهان گلستان ۳۴۵۰ ۰۳۱
اصفهان گلستان ۳۴۵۱ ۰۳۱
اصفهان گلستان ۳۴۵۲ ۰۳۱
اصفهان گلستان ۳۴۶۵ ۰۳۱
اصفهان علامه مجلسی(ره) ۳۵۲۱ ۰۳۱
اصفهان علامه مجلسی(ره) ۳۵۲۲ ۰۳۱
اصفهان علامه مجلسی(ره) ۳۵۲۳ ۰۳۱
اصفهان علامه مجلسی(ره) ۳۵۲۴ ۰۳۱
اصفهان علامه مجلسی(ره) ۳۵۲۵ ۰۳۱
اصفهان شهید کلانی ۳۵۳۱ ۰۳۱
اصفهان سیدالشهداء(ع) ۳۵۵۱ ۰۳۱
اصفهان سیدالشهداء(ع) ۳۵۵۲ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۵۴ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۵۵ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۵۶ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۵۷ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۵۹ ۰۳۱
اصفهان شهید چمران ۳۵۶۰ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۴ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۵ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۶ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۷ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۸ ۰۳۱
اصفهان قندی ۳۶۲۹ ۰۳۱
اصفهان سجاد ۳۶۳۰ ۰۳۱
اصفهان سپاهان شهر-صدری ۳۶۵۰ ۰۳۱
اصفهان سپاهان شهر-صدری ۳۶۵۱ ۰۳۱
اصفهان فیض ۳۶۶۱ ۰۳۱
اصفهان فیض ۳۶۶۲ ۰۳۱
اصفهان فیض ۳۶۶۳ ۰۳۱
اصفهان فیض ۳۶۶۴ ۰۳۱
اصفهان فیض ۳۶۶۵ ۰۳۱
اصفهان مهمانسرای میر ۳۶۶۷ ۰۳۱
اصفهان آزادی ۳۶۶۸ ۰۳۱
اصفهان آزادی ۳۶۶۹ ۰۳۱
اصفهان آزادی ۳۶۷۰ ۰۳۱
اصفهان بهارستان ۳۶۸۱ ۰۳۱
اصفهان بهارستان ۳۶۸۲ ۰۳۱
اصفهان شهید اشرفی ۳۷۳۸ ۰۳۱
اصفهان شهید اشرفی ۳۷۳۹ ۰۳۱
اصفهان شهید منتظری ۳۷۷۱ ۰۳۱
اصفهان شهید منتظری ۳۷۷۲ ۰۳۱
اصفهان شهید منتظری ۳۷۷۳ ۰۳۱
اصفهان استقلال ۳۷۷۵ ۰۳۱
اصفهان استقلال ۳۷۷۶ ۰۳۱
اصفهان استقلال ۳۷۷۷ ۰۳۱
اصفهان استقلال ۳۷۷۸ ۰۳۱
اصفهان استقلال ۳۷۷۹ ۰۳۱
اصفهان امام علی(ع) ۳۷۸۰ ۰۳۱
اصفهان امام علی(ع) ۳۷۸۱ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد – ویلاشهر ۴۲۲۵ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد- یزدان شهر ۴۲۴۴ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد- یزدان شهر ۴۲۴۵ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد-امام ۴۲۶۱ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد-امام ۴۲۶۲ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد-امام ۴۲۶۳ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد-امام ۴۲۶۴ ۰۳۱
نجف آباد نجف آباد – مطهری ۴۲۷۴ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-مطهری ۴۵۲۲ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-مطهری ۴۵۲۳ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-امام ۴۵۲۴ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-طالقانی ۴۵۲۵ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-گلدیس ۴۵۲۶ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-امام ۴۵۲۷ ۰۳۱
شاهین شهر شاهین شهر-طالقانی ۴۵۲۹ ۰۳۱
فولاد شهر فولادشهر ۵۲۶۲ ۰۳۱
فولاد شهر فولادشهر ۵۲۶۳ ۰۳۱
فولاد شهر فولادشهر ۵۲۶۴ ۰۳۱
شهرضا ولیعصر(عج) ۵۳۲۲ ۰۳۱
شهرضا ولیعصر(عج) ۵۳۲۳ ۰۳۱
شهرضا ولیعصر(عج) ۵۳۲۴ ۰۳۱
دهاقان دهاقان ۵۳۳۳ ۰۳۱
شهرضا شهید همت ۵۳۵۰ ۰۳۱
شهرضا شهید همت ۵۳۵۴ ۰۳۱
کاشان شهید مهماندوست کاشان ۵۵۲۲ ۰۳۱
کاشان شهید مهماندوست کاشان ۵۵۲۳ ۰۳۱
کاشان شهید مهماندوست کاشان ۵۵۲۴ ۰۳۱
کاشان امیرکبیر کاشان ۵۵۳۳ ۰۳۱
کاشان امیرکبیر کاشان ۵۵۳۴ ۰۳۱
کاشان شهید قندی-کاشان ۵۵۴۴ ۰۳۱
کاشان شهید قندی-کاشان ۵۵۴۵ ۰۳۱
کاشان شهید قندی-کاشان ۵۵۴۶ ۰۳۱
کاشان شهید قندی-کاشان ۵۵۴۷ ۰۳۱
کاشان شهید مطهری کاشان ۵۵۵۵ ۰۳۱
کاشان شهید مطهری کاشان ۵۵۵۶ ۰۳۱
کاشان شهید مطهری کاشان ۵۵۵۷ ۰۳۱
کاشان شهید مطهری کاشان ۵۵۵۸ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۳۱۷ ۰۳۱
اصفهان ساختمان شماره ۲ ۳۶۶۶۰ ۰۳۱
اصفهان ساختمان شماره ۲ ۳۶۶۶۱ ۰۳۱
اصفهان ساختمان شماره ۲ ۳۶۶۶۲ ۰۳۱
اصفهان ساختمان شماره ۲ ۳۶۶۶۳ ۰۳۱
اصفهان ولیعصر(عج) ۳۲۳۱۶۴ ۰۳۱

 

2 دیدگاه

 1. هلنا توحیدی

  سلام و روز بخیر
  ببخشید مطلبی ک گذاشتید کامل نیست…
  خواستم بدونم این شماره مربوط به کدوم شهر یا بخش از اصفهان میش؟ ۰۳۱۵۴۷
  لطفا جوابو به ایمیلم ارسال کنید
  باسپاس فراوان…….توحیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *